فارسی

آینده تئاتر سراسری کشور را طرح ریزی کنید!
اعضای تئاتر سراسری کشور، انجمنها و سازمانها آینده کار تشکیلات تئاتر سراسری کشور را طرح ریزی می کنند. نمایندگان آنها و سایر شرکت کنندگان هر چهارسال در کنگره تئاتر سراسری کشور بایکدیگر ملاقات می کنند. این کنگره از 20 تا 22 ماه مه 2011 در استکهلم برگزار خواهد شد.

مسیر تشکیل کنگره
انجمنها و اعضاء در سراسر کشور سوالاتی را که اکنون مطرح هستند، تدوین کرده اند. طی سال 2009 یک سری جلسات با نام ”کانون آینده” در استانها و نواحی مختلف کشور برگزار شد که طی آنها مسائل مربوط به آینده تئاتر سراسری کشور مطرح گردید. طی سال 2010 طی جلسات موسوم به ”دور ارائه طرح و پیشنهاد” با شرکت اعضاء و انجمنها روی نتیجه مسائل مربوط به آینده کار کردند. اکنون این کار مشترک مبنای پیشنهادات مطرح شده از سوی هیئت مدیره ملی تئاتر سراسری کشور قرار گرفته است که طرح نامیده می شود. شما و انجمن تان تا تاریخ 19 ژانویه از امکان ارائه پیشنهادات خود به کنگره برخوردارید.

سوال کنید، اظهارنظر و بحث کنید
از هم اکنون می توانید در کانونهای بحث و گفتگو که در اینترنت وجود دارند شرکت کرده، سوالات خودرا مطرح کنید و فکر و اظهار نظر خود را بیان کنید. در صفحه www.riksteatern.se/kongress همچنین می توانید پیشنهاداتی را که تا کنون مطرح شده بخوانید و خودتان پیشنهاد ارائه کنید. با ارائه ایده خود در بحث و گفتگوی جاری که به کنگره ماه مه 2011 ختم خواهد شد کمک کنید! در این صفحه همچنین کلیه مطالب در مورد کنگره و اطلاعات عملی نیز وجود دارد.

اطلاعات کلی در مورد تئاتر سراسری کشور
تئاتر سراسری کشور یک انجمن داوطلبانه مستقل است. کنگره عالی ترین ارگان تصمیم گیرنده تئاتر سراسری کشور است. کنگره هر چهارسال یکبار تشکیل می شود. در کنگره نمایندگان و افراد ناظر از انجمنهای تئاتر سراسری کشور، سازمانهای مرتبط و تئاتر سراسری کشور در سطح نواحی بایکدیگر ملاقات می کنند. کنگره از جمله در مورد تعیین جهت کار واحد تشکیلاتی تئاتر سراسری کشور تصمیم گیری کرده و اعضای هیئت مدیره تئاتر سراسری کشور را انتخاب می کند. پیشنهاداتی که کنگره باید در مورد آنها تصمیم گیری کند در طرحی از سوی هیئت مدیره تئاتر سراسری کشور و پیشنهادات انجمنها و اعضاء گردآوری می شوند.