Om påverkanstorg

Vid kongressen 2011 möttes Riksteatern i delvis nya former med mer delaktighet för fler. Förutom förhandlingar i plenum genomfördes s.k ”Påverkanstorg”. Det är en form där fler kan komma till tals och fler röster bli hörda.

Påverkanstorg är en bra mötesform bl a för att
– fler personer kan komma till tals – det ger en demokratisk mötesform
– det blir med diskussionstid per motion/förslag
– ombuden har möjlighet att engagera sig i fler motioner än vid utskottsförhandlingar
– förslagen kommer upp mer överskådligt
– alla kan vara aktiva
– att diskutera inför publik i plenum är svårare än i smågrupper på påverkanstorg. Påverkanstorg är en mötesmetod som är utvecklad av Svenska Scoutförbundet. Tanken är att låta fler delta i diskussionerna och vara med och ta fram ett bra beslutsunderlag. Påverkanstorg är en ny form för diskussion, men det förändrar inte formerna för beslut. Kongressen fattar beslut i plenum efter att man har diskuterat förslag på påverkanstorget.Hur fungerar det?
Kongressen inleds med en samling i plenum där man beslutar om mötesform, väljer mötesfunktionärer och går igenom formalia. Sen öppnar påverkanstorget där varje punkt på dagordningen får en fysisk plats som kallas inflytandepunkt. På dessa finns styrelsens proposition och motioner uppsatta på en vägg eller skärm så att alla kan se och läsa dem. Vid varje inflytandepunkt finns representanter för styrelsen, en sekreterare och en ansvarig som leder diskussionen. Den som lämnat in en motion kan också finns på plats och argumentera för sitt förslag vid den inflytandepunkt där den är uppsatt. Nya förslag skrivs ut och sätts upp på skärmarna. Alla kan gå omkring och diskutera de förslag de tycker är intressanta. Ombuden markerar vilka förslag de stödjer.

Vad händer sen?
När påverkanstorget har stängt sammanställs alla förslag i ett beslutsunderlag. De ansvariga vid varje inflytandepunkt bedömer utifrån ombudens markeringar och utifrån diskussionerna vilket förslag som fått mest stöd och som ska stå som huvudförslag. Ombuden får ett beslutsunderlag med huvudförslaget tydligt markerat och övriga förslag som bilaga.
Därefter samlas man åter i plenum för att rösta om de förslag som har kommit upp. Endast huvudförslagen lyfts per automatik. Övriga förslag måste ombuden yrka på att lyfta i plenum. I plenum styrks eller avslås förslag, diskussionen ska ha skett på påverkanstorget.

Varför använder Riksteatern den här metoden?
Påverkanstorg gör det lättare för alla att komma till tals. Diskussioner blir ofta bättre i mindre grupp och även om man inte kan vara med överallt hela tiden kan man se vad som har sagts tidigare då förslagen står formulerade på väggen eller skärmen. Det står också alla fritt att bara delta i de diskussioner som man själv tycker är viktiga. Ett yrkande som kommer fram och bearbetas under påverkanstorget blir mer genomtänkt än ett som kommer fram under plenum.