Om beslut

Kongressen
Kongressen är Riksteaterns högsta beslutande organ. Kongressens uppgift är att fatta beslut i övergripande frågor om inriktning samt frågor som rör Riksteaterns konstitution, det vill säga om stadgar och sammansättning.

Uppdrag till styrelsen
Kongressen ger också styrelsen uppdrag för den kommande kongressperioden (perioden mellan två kongresser). Uppdragen formuleras dels i form av en verksamhetsplan, dels i form av särskilda uppdrag till styrelsen. Uppdragen kan exempelvis innehålla beslut om undersökningar, utvärderingar eller förslag till försöksverksamheter.

Övergripande frågor
Kongressens beslut bör inte vara för detaljerade. Styrelsen måste ha ett handlingsutrymme att anpassa förslagen till rådande omständigheter under kongressperioden. Exempel på frågor som behandlas av kongressen är stadgeförändringar, medlemsbegrepp och medlemsavgifter, övergripande mål och inriktning för folkrörelse och teater, val av nationell styrelse och andra övergripande gemensamma frågor för hela organisationen.

Bindande beslut
Beslut som fattas av kongressen är bindande för hela organisationen, det vill säga för samtliga lokala och regionala föreningar och för Riksteaterns nationella styrelse, som i sin tur utövar kongressens ägandeskap över Riksteaterns nationella tjänstemannaorganisation inklusive den turnerande teatern. Beslut som fattas av kongressen kan bara upphävas av kongressen.

Den nationella styrelsen
Den nationella styrelsen utses av kongressen och verkar på dess mandat. Uppdraget är att förvalta, driva och genomföra kongressens beslut.
Styrelsen utser VD och styr genom VD tjänstemannaorganisationen. Styrelsen beslutar också om mål för den nationella tjänstemannaorganisationen och fastställer Riksteaterns budget. Styrelsen har ansvar för Riksteaterns ekonomi.
Skrivelser till styrelsen
Som riksteaterförening eller ansluten organisation har man möjlighet att skicka skrivelser till Riksteaterns styrelse. Det kan handla om frågor gällande årliga eller specifika händelser och arrangemang som exempelvis gemensamma evenemang som Teaterdagarna, dialog kring uppkomna frågor som berör den egna verksamheten regionalt/lokalt, åsikter om utbudet, om medlemskapet eller andra idéer och förslag som inte är av sådan karaktär att de måste behandlas av kongressen. Genom denna möjlighet behöver inte alla frågor vänta på behandling av kongressen utan kan lösas fortlöpande.